Kasutustingimused

Sissejuhatus

Testify kasutamise tingimused (edaspidi Kasutustingimused) kehtivad Testify veebilehe (edaspidi Veebileht) ja Testify testi (edaspidi Test), edaspidi ka koos nimetatud Veebilahendus, kasutamisele. Veebilahenduse kasutamisel nõustute Kasutustingimustega. Kui Te ei nõustu Kasutustingimustega, siis palun ärge kasutage Testify veebilehte, ärge registreeruge kasutajaks ega kasutage Testi ega Veebilahendust.

Testify Testi saavad täita inimesed (edaspidi Testi Täitja), keda Veebilehe kaudu on keegi (edaspidi Testile Kutsuja) testi täitma kutsunud (edaspidi Testile Kutsutu). Käesolevad Kasutustingimused kehtivad kõigile: Testile Kutsujale, Testile Kutsutule ja Testi Täitjale.

Testile Kutsuja garanteerib, et tal isiklikult ja organsiatsioonil, mille nimel Veebilahendust kasutab, on õigus Testile Kutsutute poole pöördumiseks, Testile Kutsutute nõusolek nende poole pöördumiseks ja nende andmete töötlemiseks ning, et Testile Kutsutud täidavad kasutustingimusi. Juhul, kui Testile Kutsutud ei nõustu käesolevate tingimustega, palun ärge kasutage Testify veebilehte, ärge registreeruge kasutajaks ega kasutage Testify Testi. Testile Kutsuja vastutab Testile Kutsutute ja Testi Täitjate tegevuse eest Veebilahenduse kasutamisel.

Testify Testi ja Veebilehe eesmärk on anda Testi Täitjate kohta informatsiooni, mida saab kasutada taustana Testi Täitjate isikuomaduste välja selgitamisel. Testify Test ei ole mõeldud meditsiinilistel eesmärkidel, psühholoogilise nõustamise või hindamise vahendina kasutamiseks. Testifyd ei tohi kasutada meditsiinilise, psühholoogilise või professionaalse abi andmiseks ega sellise abi andmise asendusena.

Testify Veebilehe ja Testi kasutamine on vabatahtlik.

Testify Veebilahenduse kasutamisel kohustute Te seda tegema seaduslikult ja mitte-diskrimineerivalt. Testify Veebilehe ja Testi kasutamisel olete Te vastutav selle eest, et kasutamine on vastavuses isikuandmete kaitse, töösuhete jm regulatsioonidega.

Testify Testi täitmise kutse aadressid sisestab Veebilehele Testile Kutsuja. Testile Kutsuja sisestatud e-posti aadressile saadetakse Testile Kutsututele Testi täitmise kutse tekst ja küsitluse link. Kutse teksti koostab Testile Kutsuja. Meie ei vastuta Testile Kutsuja sisestatud Testi kutse teksti eest. Meie ei vastuta selle eest, et testi täidab Testile Kutsutu ega selle eest, et Testi Täitja on Testile Kutsutu.

Testify Testi tulemused peegeldavad tegelikkust ainult juhul, kui Testi Täitjad vastavad väidetele avameelselt ja ausalt. Juhul, kui Testi Täitja vastab kallutatud viisil, nt soovides jätta endast teistsugust muljet või arvates, et kallutatud vastus toob talle kasu, siis ei näita Testi tulemused isikuomadusi nii nagu need tegelikkuses on. Meie ei vastuta mingil moel Testify Testi tulemuste vastavuse eest tegelike isikute omadustele ega teenuste või toodete eest, milles kasutatakse Testify Testi või selle tulemusi. Kõik otsused, mida Te teete Testify Testi tulemusi kasutades, on tehtud Teie vastutusel ja Meie ei vastuta nende otsuste ega ühegi osa eest nendes otsustes.

Testify Test loodi informatsiooni andmiseks ja ei ole mõeldud otsuste tegemiseks ilma täiendava informatsiooni ja tegevusteta.

Me ei vastuta Testile Kutsuja, Testile Kutsutu ega Testi Täitjate Veebilahenduse kasutamisega tekkiva emotsionaalse, tervise või majandusliku kasu või kahju eest, ega pretendeeri osale tekkivast tulust.

Registreerimine

Testify Testide tellimiseks ja testi täitmise kutsete saatmiseks peate registreerima ennast Testify Testile Kutsujaks. Testify Testile Kutsujaks registreerides küsitakse Teilt andmeid Teie füüsilise isiku kohta ja juriidilise isiku kohta, kui tellite Teste juriidilise isiku nimel. Kõiki isikuandmeid töötleb Must Hunt OÜ isikuandmete kaitse põhimõtetele vastavalt [link].

Registreerides Testile Kutsujaks peate looma endale parooli või genereeritakse teile automaatne parool. Hoidmaks ära pettuseid tuleb hoida parooli salajas ja mitte avaldada ega jagada seda kellegagi. Kui Teil on kahtlus või teate, et keegi teab Teie parooli, siis teavitage sellest kohe [meiliaadress].

Kui meil on kahtlus, et Teie parooliga on keegi Testify Veebilahendust väärkasutatud või Teie parooliga on Testify Testide keskkonda sisse loginud keegi teine, siis  me võime nõuda Teilt parooli muutmist või me võime peatada Teie parooliga ligipääsu Testify keskkonnale.

Testify Veebilahenduse kasutamisel garanteerite Te, et Teie antud isiklik informatsioon on terviklik, täpne ja ajakohane igal ajahetkel. Me võime kasutada seda infot Teiega kontakti võtmiseks vastavalt isikuandmete kaitse põhimõtetele [link].

Meil on õigus peatada või lõpetada iga registreerimine ja Testify Veebilahenduse kasutamine igal ajahetkel ilma täiendavate põhjendusteta.

Testimine

Testify Testi vastuseid analüüsitakse automaatselt. Testi tulemusi säilitatakse anonümiseeritult analüütilistel ja testi parandamise eesmärkidel. Anonümiseeritud vastuseid ei ole võimalik kokku viia ei Testile Kutsuja ega Testi Täitjaga.

Ostutingimused

Testify Veebilehel saab registreeritud Testile Kutsuja osta ühekordse(id) õiguse(eid) Testi kasutamiseks nii nagu Veebilehel märgitud. Testify Testi omandus jääb Must Hunt OÜle sh intellektuaalne ja autoriõigus.

Testide tellimisel peate sooritama Testide kasutusõiguse eest makse.

Testide tellimisega annate teada enda ostusoovist. Teie ja Must Hunt OÜ vahel ei ole lepingut enne, kui Testide eest on laekunud makse, mida kinnitab Teile saadetud e-kiri. Teile saadetud e-kirja kinnitusega makse saamisest sõlmime lepingu ja aktsepteerime Teie ostusoovi. Enne kinnituskirja saatmist võime me loobuda Teile teenuse pakkumisest ilma täiendavate põhjendusteta.

Kaupade hinnad on toodud Veebilehel. Kui eksimuse tõttu on Veebilehel vale hind, siis Meil ei ole kohustust selle hinnaga toodet Teile müüa, tingimusel, et teavitame Teid enne kauba eest tasumise kinnituse saatmist korrektsest hinnast.

Maksmine toimub elektrooniliselt Veebilehel [siia maksete vahendaja nimi].

Hinnad Veebilehel on eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

Teenuse katkestamine ja tagasimakse

Pärast Testide ostmist on võimalik loobuda ostetud Testidest 14 päeva jooksul tingimusel, et Te ei ole saatnud kutseid Testi täitmiseks. Juhul, kui testi täitmise kutsed on saadetud, enam ostust loobuda ei saa. 

Ostust loobumise kiri saata [e-posti aadress].

Ostetud Testid tühistatakse seitsme päeva jooksul e-kirja saamisest, kui ostust loobumise tingimused on täidetud. Ostetud testide tühistamise kinnitus saadetakse e-kirjaga. Tühistatud Testide ostu raha tagastatakse seitsme päeva jooksul Testide ostu tühistamise kinnituse saatmisest.

Testify kasutamise litsents

Kui ei ole märgitud teisiti, kuuluvad Testi, Veebilehe ja Veebilehel olevate muude materjalide ja toodete intellektuaalomandi õigused meile või meie litsentsiandjatele. Intellektuaalomandi õigused sisaldavad sealhulgas, kuid mitte ainult autoriõigusi, kaubamärke ja registreerimata õigusi nagu firmaväärtus, oskusteave, tarkvara, andmebaasid ja kõik muud intellektuaalomandi õigused. Vastavalt alltoodud litsentsile on kõik need intellektuaalomandi õigused eranditult kaitstud. Kui Veebilehe või mis tahes toodete õigused on kolmandate isikute intellektuaalne omand, on see selgelt välja toodud.

Veebilehe vaatamine ja printimine on lubatud ainult isiklikuks kasutamiseks, mitte edasimüügiks ega teistele teenuse pakkumiseks, järgides käesolevaid kasutustingimusi ja alljärgnevaid piiranguid. Teie õigus materjalide kasutamiseks lõppeb Teie konto sulgemisega.

Ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta ei tohi te:

a)      paljundada, tõlkida või ümber kujundada sellel Veebilehel olevat materjali (sealhulgas avaldada teisel veebilehel või muul viisil ilma loata reprodutseerida või edastada);

b)     Veebilehel olevat materjali või tooteid müüa, rentida või edasi litsentsida;

c)      edastada avalikkusele Veebilehelt pärit materjale või tooteid;

d)     paljundada, kopeerida, taastoota või muul viisil kasutada meie Veebilehel olevat materjali või tooteid ärilistel eesmärkidel, mis ei ole teie esindatava juriidilise isiku sisemised ärilised eesmärgid;

e)     toimetada või muul viisil muuta Veebilehel olevat materjali või tooteid;

f)       levitada selle Veebilehe materjale või tooteid, välja arvatud sisu, mis on spetsiaalselt ja selgesõnaliselt levitamiseks kättesaadavaks tehtud; või

g)      reprodutseerida kolmandate isikute intellektuaalomandi õigusi Veebilehel ilma nende poolte nõusolekuta.

Sisestades meie Veebilehele mis tahes andmeid või muud teavet (edaspidi Andmed), annate meile igavese, autoritasuta, tühistamatu, mitteeksklusiivse, ülemaailmse, piiramatu litsentsi Andmete reprodutseerimiseks, kasutamiseks, tuletatud teoste või koopiate valmistamiseks, avalikult kuvamiseks mis tahes andmekandjal ja mis tahes eesmärgil (sh kaubanduslikel eesmärkidel), samuti volitada teisi seda tegema. Me võime analüüsida Teie Andmeid uurimistöö eesmärgil. Seda tehes järgime kõiki kehtivaid andmekaitseseadusi ja käsitleme konfidentsiaalsena kogu teavet, mida võib mõistlikult pidada konfidentsiaalseks.

Lubatud kasutamine

Veebilahendust ei tohi kasutada viisil, mis kahjustab või võib kahjustada Veebilehte või selle kättesaadavust või juurdepääsu, samuti mis tahes ebaseaduslikul, petturlikul või kahjulikul viisil või seotuna ebaseadusliku, petturliku või kahjuliku eesmärgi või tegevusega.

Ilma meie selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta ei tohi Veebilahendust kasutada andmete kogumiseks või jälgimiseks, sh automatiseeritud lahendustega.

Vastutuse piiramine

Me ei vastuta Veebilahenduse või selle tulemitel oleva teabe täielikkuse ega täpsuse eest. Me ei garanteeri, et Veebileht on ja jääb kättesaadavaks ega seda, et sellel esitatud teave on ajakohane. Veebilehte pakutakse sellisena nagu see on ja meil on õigus igal hetkel Veebileht sulgeda, peatada teenuste pakkumine ilma ette teatamiseta.

Veebilehte või Testi kasutades kinnitate, et olete ainuisikuliselt vastutav kõikide tegude või otsuste eest, mille tegemisel neid kasutasite. Me ei vastuta mingil moel Testide täpsuse ega tulemuste eest.

Me ei vastuta teie ärikahjude eest. Me ei vastuta ühegi äri- või inimressursside otsuse eest, mis on tehtud Testi või Veebilehte kasutades, samuti ei vastuta me töövaidluste eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, selliste eest, mis on seotud ebaseadusliku ja ebaõiglase vallandamise või värbamise praktikatega. Pakume isiksuseomadustega seotud teavet ja materjale. See teave eraldiseisvalt ei ole piisav otsuste tegemiseks.

Me ei vastuta Teie emotsionaalse või vaimse stressi või muu kahju eest, mis on seotud Testify Testi või Veebilehe kasutamisega.

Me ei vastuta Teie mis tahes andmete, andmebaasi või tarkvara kadumise või rikete eest.

Juhul, kui Teil on Testi Täitja või mõne muu osapoolega vaidlus, mis tuleneb Veebilehe kasutamisest, nõustute selle pidamisega meist sõltumatult ja vabastate meid kõikidest selle vaidlusega kaasnevatest nõuetest, vastutusest ja kahjudest.

Juhul, kui vaatamata käesolevates tingimustes märgitud vastutust piiravatele tingimustele, kanname me vastutust Teie Veebilahenduse kasutamise eest, siis on sellise vastutuse ulatus piiratud Teie poolt makstud tasude summaga viimase 12 kuu jooksul. 

Kasutustingimuste rikkumine

Piiramata meie muid kasutustingimustest tulenevaid õigusi, kui Te rikute kasutustingimusi, võime võtta kasutusele meetmeid, mida peame rikkumise kõrvaldamiseks vajalikuks, sealhulgas võime peatada Teie juurdepääsu Veebilehele, blokeerida teie IP -aadressi kasutavatel arvutitel juurdepääsu Veebilehele, võtta ühendust teie internetiteenuse pakkujaga, et paluda blokeerida juurdepääs Veebilehele ja/või algatada Teie vastu kohtumenetlus.

Vastutus andmekaitse eest

Meie oleme Teie veebilehele sisestatud andmete ja Teie kutsutud Testi Täitjate sisestatud andmete vastutav töötleja. Teie olete kõikide Teile loodud ja kasutatavaks tehtud isikuandmeid sisaldavate tulemuste ja väljundite vastutav töötleja. Nii Meie kui Teie kinnitame, et järgime isikuandmete kaitse seaduseid. Teie kinnitate, et Teil on õigused nende isikuandmete edastamiseks meile, mille Te edastate.  Meie andmekaitse tingimused määravad isikuandmete kasutamise korra [link].   

Vaidluste lahendamine

Kasutustingimustest tulenevad vaidlused lahendatakse Harju Maakohtus.

Te kohustute hüvitama meile kulud, mis meil on tekkinud või tekivad järgmistel põhjustel või seoses nendega: Teie rikute või Teie kutsutud Testi Täitja rikub kasutustingimusi; Teie vastu esitatakse nõue, mis on seotud kasutustingimuste rikkumisega; Meile esitatakse kaebus Teie või Teie kutsutud Testi Täitjate Veebilahenduse kasutamisega; Testile Kutsutud kaebavad selle osa isikuandmete kaitse nõuete rikkumise üle, mille vastutavad töötlejad meie pole.

Meie kontaktandmed

Must Hunt OÜ

[meiliaadress]

[aadress]

[reg nr]


Kasutame oma lehel ainult hädavajalikke küpsiseid, mis on vajalikud lehe turvalisuse tagamiseks. Kasutamist jätkates nõustute nende küpsiste kasutamisega.